algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Door deze website te gebruiken en/of een order te plaatsen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

De verkoper behoudt zicht het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Ondernemingsgegevens

søster
Jeroen Persyn
Nieuwstraat 141
8560 Wevelgem
België
e-mail: hello@soster.store
BTW BE 0675.859.079

Art. 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van søster een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 141, 8560 Wevelgem, BTW BE 0675.859.079, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webshop online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door søster aanvaard zijn.

Art. 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden søster niet. søster is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. søster is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wij doen ons best de kleuren van de artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de kleuren op de foto’s iets afwijken van de echte kleuren. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van het beeldscherm van uw computer.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via hello@soster.store.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door søster. søster kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art. 4: Online aankopen

De Klant kan betalen via overschrijving op rekeningnummer BE, via creditcard (Visa of Mastercard), via Bancontact, via iDEAL of via PayPal. 

søster is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Art. 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

søster voorziet leveringen in België. De levering gebeurt door Bpost, aan huis of op een servicepunt. 

De volgende tarieven gelden:

  • Gratis afhalen van producten (op afspraak)
  • Gratis verzending naar huis of een servicepunt in België vanaf 100 euro
  • Onder het aankoopbedrag van 100 euro voor België 
    • voor een levering aan huis of servicepunt binnen België (0-0,2kg): 2,95€
    • voor een levering aan huis of servicepunt binnen België (0,2-10kg): 5,95€

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven, na ontvangst van de betaling. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (gemaakte verzendkosten en transactiekosten). Het geeft de Klant geenszins het recht de aankoop te annuleren. 

Wanneer de Klant zijn pakje niet tijdig gaat ophalen in een ophaalpunt wordt dit automatisch terug naar ons verzonden. Wij kunnen dit opnieuw verzenden maar hier dienen wel verzendkosten te worden betaald, ook al is de waarde van de bestelling hoger dan 50 euro. Een gratis verzending wordt slechts 1 keer aangeboden per aankooporder. Wanneer wordt beslist om af te zien van de verkoop worden de verzend- en retourkosten steeds in rekening gebracht.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

søster kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen.

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van søster.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van søster te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art. 7: Bedenktijd en retourneervoorwaarden

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de Klant het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar søster, Nieuwstraat 141, 8560 Wevelgem, België.

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen.

De retourzending wordt door søster gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. U kan binnen de 2 (twee) weken een terugbetaling op uw rekening verwachten of ervoor kiezen om winkeltegoed te ontvangen. Items die te laat werden teruggestuurd, na 14 dagen, hebben geen recht op terugbetaling of winkeltegoed.

Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij søster.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt søster zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourzendingen dienen gestuurd te worden naar

søster
t.a.v.
Lore Bille
Nieuwstraat 141
8560 Wevelgem
België 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover søster beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt søster zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Art.9 Toepasselijk recht

Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbank van Kortrijk is exclusief bevoegd.

Contact
Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen via hello@soster.store